Air Wick Westlake Reed Crisp Linen & Lilac 25 ml

Friskhed og elegance fra eksklusivt lærred, tilføjet et strejf af vild syren.

Produktegenskaber

  • Varer flere uger ad gangen
  • Elegant design

Produktbeskrivelse

Skab en skøn atmosfære i dit hjem med Air Wick Westlake Reed Crisp duftpindes lækre dufte og elegante design.

1) Skru hætten af.
2) Brug din finger til at skubbe tætningsskiven væk fra toppen af hætten.
3) Skru hætten tilbage på flasken.
4) Indsæt rattanrørene i flasken og sørg for at sprede stilkene ud i flasken. Stilkene vil fungere som en væge, der trækker duften op og langsomt spreder den i luften.
5) Sørg for at produktet er placeret på en stabil overflade for at forhindre utilsigtet spild. Anbring ikke på poleret, malede eller plastoverflader. Tør overfladen i tilfælde af spild. Opbevar vejledningen til fremtidig reference. Varer i op til 6 uger.

Advarsel: Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

EA_8078133