Air Wick Pure Aerosol Cherry Blossom

Produktegenskaber

  • Ren koncentreret parfume.
  • Ikke tilsat vand.

Produktbeskrivelse

Air Wick Pure Aerosol eliminerer lugt uden våd spray og giver en frisk og behagelig duftoplevelse

Hold dåsen lodret, og vend den væk fra dig selv. Tryk på udløseren, og sprøjt mod midten af lokalet.

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. ADVARSEL: Må kun bruges efter anvisningerne. Hold dåsen lodret, og vend den væk fra dig selv. Tryk på udløseren, og sprøjt mod midten af lokalet. Forsætligt misbrug i form af inhalering af det koncentrerede indhold kan være skadeligt eller livsfarligt. Indånd ikke aerosol. Anvendes kun, hvor der er god ventilation. Afleveres på genbrug. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

EA_3029884