Air Wick Pure Aerosol Spring Delight 250 ml

Produktegenskaber

  • Fjerner lugt uden vådt spraynedfald
  • Ren koncentreret parfume
  • Ikke tilsat vand

Produktbeskrivelse

Den nye Air Wick Pure Aerosol fjerner lugt uden vådt spraynedfald og efterlader en frisk og behagelig duftoplevelse.

Hold dåsen lodret, og sigt væk fra kroppen. Tryk fast på aftrækkeren, og spray ud midt i rummet.

Bruges kun som anvist. Bevidst misbrug ved forsætligt at koncentrere og inhalere indholdet kan være skadeligt og livsfarligt. Indånd ikke aerosol. Må kun bruges i rum med god udluftning. Beholder under tryk. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. Ekstreme temperaturer kan forekomme i motorkøretøjer og i nærheden af ovne og pejse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre glødende materialer. Spray ikke i nærheden af åben ild, varmekilder eller elektrisk udstyr i brug. Holdes væk fra antændelseskilder – Rygning forbudt. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk – Kan sprænges ved opvarmning. Bevares utilgængeligt for dyr og børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indeholder 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde, alpha-Hexylcinnamaldehyde. Kan udløse allergisk reaktion. Genbruges, når den er tom. Personer, der lider er overfølsomhed overfor parfume, skal være forsigtig med at bruge dette produkt. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejne.

EA_3045528

Product Code: 5701092113139