Air Wick Active Fresh Non-Aerosol Auto Spray Starter Kit Fresh Cotton 228ml

Vores første automatiske spray uden aerosol. Få foråret ind i dit hjem med den friske duft af bomuld kombineret med de luftige blomsternoter fra æbletræer i blomst.

Produktegenskaber

  • Vores første aerosol-fri automatiske spray
  • Tilsat naturlige æteriske olier og 95 % naturlige ingredienser
  • Op til 70 dage med friskhed i hjemmet
  • Frigiver automatisk den valgte duft som en fin tåge, så dit hjem altid dufter indbydende.

Produktbeskrivelse

Air Wick 24/7 Active Fresh er Air Wicks første automatiske luftfrisker uden aerosol. Vores nyeste luftfrisker er tilsat naturlige æteriske olier, som giver en langvarig duft, der fjerner generende lugte i op til 70 dage. Fjern lugt fra kæledyr, badeværelse og køkken med dit valg af 3 indstillinger for intensitet samt en øjeblikkelig boost-knap.

ANVISNINGER FOR SIKKER BRUG. Læs NØJE – Gem til fremtidig brug. Denne enhed er batteribetjent. KUN TIL BRUG AF VOKSNE. Bør ikke anvendes af børn og personer med fysiske, sanselige eller mentale handicaps. Må kun bruges som anvist. OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN OG KÆLEDYR. Anvendes på godt ventilerede steder. SLUK FOR TIMEREN, INDEN DU INDSÆTTER REFILLS. Læs og følg brugsanvisningen på aerosoldåsen. Anvend kun Air Wick refills. PLACER APPARATET OVER ØJENHØJDE (MINDST 1.83 METER OVER GULVET). BEMÆRK: PRODUKTET INDEHOLDER DELE, SOM KAN MEDFØRE KVÆLNINGSFARE. Anvend kun ikke-glenopladelige alkaline-batterier. Sørg for, at de positive (+) og negative (-) poler er anbragt korrekt. Hvis batterierne lækker – fjern øjeblikkeligt batterierne og eventuel lækket substans. Fjern batterierne, hvis enheden ikke anvendes i længere tid. Sluk for enheden, hvis du skal være vækhjemmefra i mere end en uge. GØR IKKE FØLGENDE: Placer ikke apparatet på eller i nærheden af en varmekilde, åben ild, elektrisk udstyr eller i direkte sollys (over 50°C). Udsæt ikke batterierne for vand, ild eller høje temperaturer. Sørg for, at der ikke sker en kortslutning. Forsøg ikke at genoplade batterierne. Bortskaffelse: Ifølge lokale bestemmelser. Fjern batterierne. Kassér den tomme aerosoldåse som affald eller til genbrug. Hvis batterierne lækker – fjern øjeblikkeligt batterierne og eventuel lækket substans. Personer, der lider af overfølsomhed over for parfume, bør anvende dette produkt med forsigtighed. Luftfriskere kan ikke erstatte god hygiejnepraksis.

Brandfarlig væske og damp. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C. Holdes væk fra varme/gnister/ åben ild/varme overflader og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale bestemmelser

EA_3274763