Aerosoldåser

1. Hvilket drivmiddel benyttes der i Air Wick® Aerosol-luftfriskere?

100% naturligt drivmiddel: 100% luft

2. Er Air Wick® aerosoler vandbaserede?

Ja

3. Hvor længe holder produktet i luften?

En dufts varighed afhænger af, hvor meget der sprøjtes ud, rummets ventilation og tilstedeværelsen af andre lugte i luften, inden produktet anvendes. 

4. Hvor mange sprøjt er der i en dåse?

I en dåse på 225 gram er der ca. 45 sprøjt á fire sekunder.

5. Kan produktet bruges til at bekæmpe myrer og insekter?

Nej, produktet er ikke beregnet til at blive brugt som insektgift.

6. Hvordan kasseres produktet efter brug?

Hvis dåsen ikke er tom, skal den kasseres som almindeligt affald. Hvis den er tom, kan den genbruges. 

7. Hvorfor kan produktet ikke bruges udendørs?

Produktets virkning reduceres udendørs, da det spredes hurtigere. 

8. Produktets virkning reduceres udendørs, da det spredes hurtigere.

Ja, når instruktionerne følges, kan produktet bruges blandt børn og kæledyr (undtagen fugle). Produktet bør ikke anvendes direkte på dyr. Se spørgsmålene om sikkerhed nedenfor for yderligere oplysninger.

9. Er det sikkert at bruge produktet blandt fugle?

Fugle er følsomme over for dufte og har sarte åndedrætssystemer. Man bør derfor være forsigtig med at anvende produkter som dette blandt fugle. Hvis du har andre spørgsmål, anbefaler vi, at du kontakter en dyrlæge. 

10. Hvordan anvender jeg aerosol-dåser?

HOLD DÅSEN LODRET, når du sprøjter. Hvis du sprøjter, når dåsen vender på hovedet, frigøres duften ikke korrekt.

11. Hvilke sikkerhedskrav findes der?

OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN: BEHOLDER UNDER TRYK. EKSPLOSIONSFARE VED OPVARMNING. KAN IRRITERE ØJNENE. Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Undgå at sprøjte for meget i lukkede rum. UNDGÅ at indånde sprayen. UNDGÅ at synke produktet. UNDGÅ at sprøjte direkte på mad. Længerevarende eller jævnlig kontakt med huden kan forårsage en allergisk reaktion. UNDGÅ at sprøjte mod ansigtet. UNDGÅ at punktere eller brænde beholderen. MÅ IKKE brændes. Opbevares væk fra varmekilder. MÅ IKKE udsættes for varme eller opbevares ved temperaturer over 49°C, da beholderen ellers kan springe. 

FØRSTEHJÆLP: Indeholder ætylalkohol, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer og duftolier. Hvis produktet sluges, skal læge eller skadestue kontaktes omgående. 

UNDGÅ at fremkalde opkastning.

Hvis produktet kommer i øjnene, skyldes med vand. Fjern eventuelle kontaktlinser og fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis der opstår irritation. Hvis produktet kommer på huden, vaskes med vand og sæbe. Søg læge, hvis der opstår irritation. Stands omgående brug af produktet og søg læge, hvis der opstår en reaktion. Vask hænderne efter brug.

INFORMATION TIL FORÆLDRE: Må kun bruges efter anvisningerne. Forsætligt misbrug i form af inhalering af det koncentrerede indhold kan være skadeligt eller livsfarligt. Vær med til at forhindre misbrug i form af inhalering. Der er mere information på www.inhalant.org